อัตราค่าขนส่งสินค้า

การส่งสินค้า ด้วยไปรษณีย์ไทย

เงื่อนไขเบื้องต้น

  1. ผู้ใช้บริการจะต้องนำสินค้าไปส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ตามที่กำหนดไว้เท่านั้น
  2. บริษัท เฟรนด์เฟิร์ส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าขนส่งโดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
  3. ราคาดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
  4. มาตรฐานการนำส่ง เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
  5. ปลายทางกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภายใน 1-4 วันทำการนับจากวันที่ฝากส่ง
  6. ปลายทางภูมิภาคอื่นๆ ภายใน 2-7 วันทำการนับจากวันที่ฝากส่ง ยกเว้น ปลายทางทุกอำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน , อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ,อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ,พื้นที่พิเศษ และพื้นที่เกาะต่างๆ จะจัดส่งล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้

 

1. อัตราค่าจัดส่งพัสดุแบบ EMS

น้ำหนักของพัสดุ (กรัม)

ค่าจัดส่งเริ่มต้น ( บาท / ชิ้น )

ไม่เกิน 500 กรัม

38

501 - 1,000 กรัม

56

1,001 - 2,000 กรัม

73

2,001 - 5,000 กรัม

92

5,001 - 10,000 กรัม

118

10,001 - 15,000 กรัม

194

15,001 - 20,000 กรัม

238

 

 

2. อัตราค่าจัดส่งพัสดุแบบลงทะเบียน

น้ำหนักของพัสดุ (กรัม)

ค่าจัดส่งเริ่มต้น ( บาท / ชิ้น )

ไม่เกิน 100 กรัม

22

101 - 250 กรัม

26

251 - 500 กรัม

32

501 - 1,000 กรัม

43

1,001 - 2,000 กรัม

63

back to top