Return Policy / Refund

 1.     การยื่นคำร้องขอคืนสินค้า / คืนเงิน

ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้าที่ซื้อ และ / หรือคืนเงินก่อนวันหมดเขตระยะเวลาของ friends1 ดังที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของการให้บริการ โดยเป็นไปตามข้อกำหนดแลเงื่อนไขการให้บริการ

         Friends1 คือบริการที่จัดไว้ให้โดย friends ตามคำขอของผู้ใช้ เพื่อช่วยผู้ใช้ในการจัดการกับความขัดแย้งบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างทำธุรกรรม ผู้ใช้สามารถสื่อสารระหว่างกันในแบบเป็นส่วนตัวเพื่อแก้ปัญหาความแตกต่าง หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือในการยุติข้อพิพาททั้งก่อน ระหว่าง หรือหลังใช้งานระบบ

 1.     การยื่นคำร้องขอคืนสินค้า

ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินและ หรือคืนสินค้าในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น

 •       ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า สามารถแจ้งผ่าน @friends1.asia เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการตามสินค้าให้ได้อย่างรวดเร็ว
 •       สินค้ามีตำหนิและหรือเสียหายระหว่างการจัดส่ง
 •       ผู้ขายส่งสินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะที่ตกลงกันไว้ (เช่น ขนาดหรือสีไม่ถูกต้อง เป็นต้น) ให้กับผู้ซื้อ
 •       สินค้าที่ส่งให้ผู้ซื้อมีลักษณะแตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากคำอธิบายที่ผู้ขายระบุไว้ในบัญชีรายชื่อสินค้าที่เสนอขาย หรือ ด้วยการทำข้อตกลงแบบเป็นส่วนตัวกับผู้ขายและ ผู้ขายต้องส่งคำยืนยันของตนไปยัง @friends1.asia เพื่อยืนยันข้อตกลงดังกล่าว

จะต้องส่งคำร้องของผู้ซื้อผ่านทาง Line : @friends1.asia

ระบบจะตรวจสอบคำร้องของผู้ซื้อแต่ละคนแบบเป็นกรณี ๆ ไป และจะตัดสินใจว่าควรดำเนินการตามคำร้องของผู้ซื้อหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

ในกรณีที่ผู้ซื้อได้ดำเนินคดีกับผู้ขาย ผู้ซื้ออาจส่งหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปยัง friends1 เพื่อขอให้ friends1 เก็บเงินที่ซื้อไว้ต่อไปจนกว่าจะทราบผลการตัดสินอย่างเป็นทางการ friends1 จะใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของตน ตัดสินใจว่าจำเป็นที่จะต้องเก็บเงินที่ซื้อดังกล่าวไว้ต่อไปหรือไม่

 1.     ห้ามการเปลี่ยนใจ

ผู้ซื้อไม่อาจยื่นคำร้องขอคืนสินค้าและ หรือคืนเงินเนื่องจากเปลี่ยนใจในสินค้า

 1.     สิทธิของผู้ขาย

เมื่อ friends1 ได้รับคำร้องของคืนสินค้าและหรือคืนเงินจากผู้ซื้อแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ขายต้องตอบรับภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้ง หาก friends1 ไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ขายภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ขายไม่ตอบรับคำร้องของผู้ซื้อ และจะดำเนินการประเมินคำร้องของผู้ซื้อโดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ผู้ขายอีก

Friends1 จะตรวจสอบคำตอบของผู้ขายแต่ละรายแบบเป็นกรณี ๆ ไป และใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจว่าคำร้องของผู้ซื้อประสบความสำเร็จหรือไม่โดยพิจารณาตามสถานการณ์ที่ผู้ขายระบุไว้

 1.      สภาพของสินค้าที่คืน

เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการคืนสินค้า ผู้ซื้อควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้า รวมถึงสินค้าให้ฟรี เช่น อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมสินค้าชิ้นนั้น จะต้องส่งคืนผู้ขายในสภาพที่ผู้ซื้อได้รับขณะจัดส่ง เราขอแนะนำให้ผู้ซื้อถ่ายรูปสินค้าไว้ในขณะที่ได้รับสินค้า

 1.     ค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า

ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องหารือและตกลงร่วมกันว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า

 1.     การคืนเงิน

ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนหลังจากที่ friends1 ได้รับคำยืนยันจากผู้ขายว่าผู้ขายได้รับสินค้าที่ส่งคืนแล้วเท่านั้น ในกรณีที่บริษัท ไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ขายภายในเวลาที่กำหนด บริษัทมีสิทธิที่จะคืนเงินจำนวนที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ซื้อโดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ผู้ขายอีก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวลาในการคืนเงินเงินที่คืนจะโอนเข้าบัตรเครดิต/เดบิตของผู้ซื้อ หรือบัญชีธนาคารที่กำหนด แล้วแต่ว่าอย่างใดจะเหมาะสม

                   ระยะเวลาในการคืนเงิน 

 

ทำเรื่องคืนเงิน

ใช้เวลาในการคืนเงิน

เวลารวมไม่เกิน

บัญชีธนาคาร

0 – 1 วัน

1  วัน

2 วัน

บัตรเครดิต

0 – 1 วัน

7 – 14 วัน

15 วัน

บัตรเดบิต

0 – 1 วัน

ภายใน 45 วัน

46 วัน

                 

                               *** เวลาเริ่มนับตั้งแต่ร้านค้ายกเลิกคำสั่งซื้อ หรือ ยอมรับคำขอคืนสินค้า *** 

 1.     การสื่อสารระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

Friends1 ส่งเสริมให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารซึ่งกันและกันใน กรณีที่เกิดปัญหาในการทำธุรกรรม  เนื่องจาก fiends1 เป็นแพลตฟอร์มสำหรับให้ผู้ใช้ทำการค้าขาย ผู้ซื้อควรติดต่อผู้ขายโดยตรงหากมีปัญหาเกี่ยวกับสินค้าที่ซื้อไป

 

back to top